Par e-veselību

E-veselība ir veselības aprūpes kvalitātes un efektivitātes uzlabošanas programma, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju līdzekļus. Šīs programmas ietvaros Nacionālais veselības dienests izstrādā un ievieš vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmu.

E-veselības attīstības mērķi ir:

  • uzlabot veselības stāvokli, veicinot iedzīvotāja kontroli par savu veselību (sniedzot iedzīvotājam pieeju saviem veselības datiem), kā arī efektīvāku veselības veicināšanas lēmumu pieņemšanu (palielinot pieejamību informācijai par veselības veicināšanas pasākumiem, sabiedrībā popularizējot veselīgu dzīves veidu);
  • samazināt pacienta patērēto laiku, kontaktējoties ar ārstniecības iestādēm, piemēram, reģistrēšanās pie ģimenes ārsta, EVAK pieteikšana, veselības pamatdatu aplūkošana, ārstniecības rezultātu aplūkošana, pieraksta veikšana pie ārsta, elektroniskas konsultācijas ar ģimenes ārstu, vakcināciju plānošana, jaundzimušo datu aplūkošana u.c.;
  • paaugstināt veselības aprūpes efektivitāti, nodrošinot veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem ātru pieeju pie nepieciešamajiem pacienta veselības datiem;
  • paaugstināt iedzīvotāju veselības datu ticamību un drošību;
  • samazināt ārstam ievadāmās informācijas apjomu veselības aprūpē izmantojamajos dokumentos;
  • palielināt ārstniecības personu un veselības aprūpes iestāžu darba efektivitāti.

 


E-veselība optimizē informācijas plūsmas veselības nozarē, sniedzot ieguvumus
gan nozares profesionāļiem, gan pacientiemNacionālais veselības dienests e-veselības attīstībai realizē četrus e-veselības projektus. Detalizētāku informāciju par aktuālāko e-veselības jomā skatīt šeit.

Plašāku informāciju par esošo situāciju un plānotajām aktivitātēm skatīt Darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projekta „E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība” e-veselības informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksts.

Lai noskaidrotu citus Jūs interesējošos jautājumus par e-veselības aktivitāšu ieviešanu Latvijā, rakstiet uz e-pastueveseliba@eveseliba.gov.lv

 


E-veselība Eiropas Savienības līmenī

E-veselība Eiropas Savienībā (turpmāk – ES) izvirzīta kā viens no galvenajiem instrumentiem veselības aprūpes kvalitātes, piekļuves un drošības veicināšanā (Padomes 2009. gada 1. decembra secinājumi par drošu un efektīvu veselības aprūpi, izmantojot e-veselības sistēmu. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis. 12.12.2009.). Ar Eiropas Komisijas publicēto E-veselības rīcības plānu 2011-2020 (latviešu valodā) varat iepazīties šeit.

E-veselībai ir būtiska loma katrā ES dalībvalstī, jo tā palīdz ietaupīt laiku un finanšu resursus veselības aprūpes darbiniekiem un pacientiem, kā arī nodrošina vienkopus kvalitatīvu un pilnīgu informāciju par katru pacientu. Tādēļ e-veselībai ir izšķiroša nozīme arī starpvalstu veselības aprūpes uzlabošanā, jo tā nodrošina ātru informācijas piegādi par pacientu no vienas dalībvalsts esošas ārstniecības iestādes uz citas dalībvalsts esošas ārstniecības iestādi.

Viens no būtiskākajiem jautājumiem e-veselības ieviešanā ir sadarbspējīgu e-veselības risinājumu ieviešana. Šo jautājumu ES mērogā palīdz risināt 2013.gada novembrī izveidotās vadlīnijas pacientu informācijas apmaiņas organizēšanai, kas sniedz rekomendācijas par tādiem datu veidošanas un uzkrāšanas pamatprincipiem elektroniskajā vidē, kas nākotnē nodrošinās kvalitatīvu un drošu datu apmaiņu starp valstīm.

Ar dokumentu (angļu valodā) GUIDELINES ON MINIMUM PATIENT SUMMARY DATASET FOR ELECTRONIC EXCHANGE varat iepazītiesšeit.

 


INFORMATĪVIE MATERIĀLI

(information of National Health Service of the Republic of Latvia, http://www.vmnvd.gov.lv)
(Latvijas Republikas Nacionālā veselības dienesta informācija, http://www.vmnvd.gov.lv)
(информация Национальной службой здравоохранения Латвийской Республики, http://www.vmnvd.gov.lv)